naturbetong

Redegjørelse for aksomhetsvurderinger
rapporteringsåret 2023

Rapporteringsperiode: 01.07.2022 - 31.12.2022

1. Innledning

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.
Dette dokumentet inneholder en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene
AS Naturbetong har utført i perioden fra 1. juli 2022 til 31. desember 2022.
Perioden tilsvarer AS Naturbetongs siste regnskapsår siden ikrafttredelsen av Åpenhetsloven.

Redegjørelsen er strukturert som følger:
Punkt 2. - Beskrivelse av AS Naturbetongs organisering og driftsområde, ansvarsfordeling under Åpenhetsloven.
Punkt 3. - Selskapets retningslinjer og rutiner for håndtering og oppfølgning av Åpenhetsloven.
Punkt 4. - Resultatene fra aktsomhetsvurderingene AS Naturbetong har utført og redegjørelse for tiltak AS Naturbetong har iverksatt for å følge opp resultatene fra aktsomhetsvurderingene.

2. Om selskapets virksomhet

Organisering
Selskapet er organisert i et konsern med AS Naturbetong som morselskap.
Selskapet har forretningsadresse i Norge.

Daglig leder: Stig Hvinden
Styreleder: Henrik August Christiansen
Styremedlemmer: Stig Hvinden og Martin Rustøy

Eierstruktur består av 80% av Sandvoldgruppen AS, og 20% av Hein Holding AS.
AS Naturbetong teller per 2. halvår fire ansatte – hvorav to menn og to kvinner.

Driftsområde
Virksomheten i konsernet er utvikling av boliger.

Konsernet gjennomfører sine prosjekter i totalentrepriser som innebærer at etablerte og erfarne entreprenører forestår utbyggingen på oppdrag fra konsernet.
Salg av boliger forestås av etablerte eiendomsmeglerfirmaer. Utviklingsarbeidet
ivaretas i samarbeid med større arkitektkontorer.

3. Retningslinjer og rutiner

Selskapets ansatte har særskilte arbeidsoppgaver og ansvarsområder, som også sikrer ansvarlighet i virksomheten både i forbindelse med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre rutiner og retningslinjer er forankret hos daglig leder og styret i AS Naturbetong.

Ansvarlig og etisk atferd overfor ansatte og leverandører, samfunnet og miljøet er en viktig del av konsernets verdigrunnlag. Målet er å samarbeide med leverandører for å sikre at konsernets forventninger oppfylles, og vi legger vekt på at alle leverandører deler engasjementet for ansvarsfull og etisk atferd i forretningslivet.

4. Opplysninger om aktsomhetsvurderinger og tiltak.

Konsernets virksomhet er i Norge og våre leverandører er norske.
Konsernet bruker anerkjente norske entreprenører og leverandører i våre prosjekter, hvor risikoen for direkte brudd på anstendige arbeidsvilkår anses som lav.
Konsernets sentrale entreprenører og leverandører er også omfattet av åpenhetsloven.
I tråd med lovens formål, vil vi blant annet bruke leverandørers redegjørelser i arbeidet med risikovurderingene. Konsernet vil samarbeide med sine leverandører for å bidra til at de følger opp sine plikter til risikovurdering og tiltak knyttet til de varer og tjenester som konsernet kjøper.

Konsernet har gjennom sine aktsomhetsvurderinger i perioden mellom 01.07.2022 – 31.12.2022 ikke avdekket forhold som tilsier at virksomheten er berørt av negative konsekvenser eller har vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Potensielle negative konsekvensene søkes avverget i kraft av oppmerksomhet og sikring av forretningsetisk opptreden hos medkontrahenter og leverandører.

Dette gjelder i hovedsak:

Menneskerettigheter
At leverandører støtter og handler i henhold til prinsippene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact samt konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Arbeidsmiljø
At arbeidsmiljøet hos konsernets leverandører – uansett hvor arbeidet utføres – skal være fritt for diskriminering og fysisk eller verbal trakassering basert på – men ikke begrenset til – rase, kjønn, hudfarge, etnisk, nasjonal eller sosial identitet, religion, alder, funksjonshindring, seksuell legning, politiske synspunkter eller andre egenskaper som kan føre til at man er ekstra utsatt. Videre at leverandører har et respektfullt og verdig forhold til sine ansatte, uten trakassering, mobbing eller trusler.

Arbeidsforhold
At konsernets leverandører ikke tolererer tvangsarbeid – det vil si alt arbeid eller alle tjenester som kreves av personer som ikke har meldt seg frivillig til å utføre arbeidet/tjenesten, og som trues med straff dersom arbeidet/tjenesten ikke utføres – eller noen som helst form for slaveri eller menneskehandel. At konsernets leverandører ikke tolererer barnearbeid slik defineres i ILO- konvensjonene 138 og 182 samt nasjonale lover.

Kontakt:
For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt selskapets daglige leder på e-post: sh@naturbetong.no


Redegjørelsen underskrives i samsvar med Åpenhetsloven §5:

Oslo, 20.06.2023


Henrik August Christiansen
Styreleder
 

Stig Hvinden
Styremedlem/Daglig leder
                         

Martin Rustøy
Styremedlem

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.